Marketingové smernice

V súčasnej dobe prebiehajú práce na aktualizácii našich marketingových aktivít, aby sme splnili naše záväzky podľa Medzinárodného kódexu Svetovej zdravotníckej organizácie pre uvádzanie náhrad materského mlieka na trh (ďalej len Medzinárodný kódex). Medzinárodný kódex je súbor odporúčaní, ktoré upravujú uvádzanie náhrad materského mlieka, dojčenských fliaš a cumlíkov na trh. Táto práca je aktuálna a prebieha v rámci nášho záväzku dodržiavať záväzky vyplývajúce z Medzinárodného kódexu.

Pre spoločnosť Medela má zásadný význam to, že na dojčenské fľaše a cumlíky nebude vykonávaná žiadna reklama ani iné formy propagácie pre širokú verejnosť. To znamená:

Medela nebude idealizovať kŕmenie z fľaše (napr. "Uľahčite si dojčenie", "Najjednoduchší spôsob kŕmenia", "Kŕmenie nebolo nikdy tak jednoduché" atď.) ani nebude vydávať žiadne vyhlásenia, ktoré by naznačovali podobnosť s dojčením (napr. "Rovnako dobré ako dojčenie", "Cumlíky v tvare ako bradavky mamičiek"; "Blízko prirodzenému dojčeniu" atď.).

Webové stránky spoločnosti Medela týkajúce sa dojčiacich fliaš a cumlíkov nebudú v rámci našich webových stránok propagované, inzerované ani navrhované ako užitočné alebo relevantné produkty.

Webové stránky a marketingové materiály spoločnosti Medela týkajúce sa dojčenských fliaš a cumlíkov budú iba vecné a nebudú zobrazovať obrázky alebo texty, ktoré by mohli idealizovať používanie dojčenských fliaš alebo cumlíkov, a nebudú zobrazovať obrázky dojčiat kŕmených z fliaš.

Rodičia a dojčatá nebudú zobrazovaní na materiáloch týkajúcich sa dojčenských fliaš a cumlíkov. Budú zobrazené iba na obaloch alebo na kanáloch spoločnosti Medela v súvislosti s dojčením alebo odsávaním materského mlieka.

Obrázky fliaš s viečkami na uchovávanie a odstriekaného mlieka spoločnosti Medela budú zobrazované v súvislosti s odstriekavaním mlieka.

Nové dojčenské fľaše a cumlíky budú obsahovať nasledujúce vyhlásenia:

  • Varovanie: Pre zdravie vášho dieťaťa je dôležité starostlivo dodržiavať pokyny na čistenie a sterilizáciu. Pokiaľ používate dojčenskú fľašu, môže sa stať, že sa vaše dieťa už nebude chcieť kŕmiť z prsníka.
  • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Najlepšie je dojčenie. Materské mlieko je ideálnou potravou pre zdravý rast a vývoj dojčiat a malých detí. Chráni pred hnačkami a ďalšími chorobami.
  • Kŕmenie z téglika je hygienickejšie ako kŕmenie z fľaše.

Nové obaly dojčenských fliaš a cumlíkov budú obsahovať:

  • Nasledujúce vyhlásenie: Výlučné dojčenie sa odporúča prvých 6 mesiacov s pokračovaním v dojčení po dobu 2 rokov alebo dlhšie pre zdravý rast a vývoj.
  • Iba grafický obrázok výrobku pre jednoduchú identifikáciu, bez obrázkov dojčiat alebo rodičov.

Spoločnosť Medela nebude priamo ani nepriamo poskytovať tehotným ženám, matkám alebo ich rodinným príslušníkom vzorky výrobkov v rozsahu pôsobnosti Medzinárodného kódexu. Vzorky výrobkov patriacich do pôsobnosti Medzinárodného kódexu budú poskytované iba zdravotníckym pracovníkom na základe žiadosti za účelom odborného posúdenia alebo výskumu na inštitucionálnej úrovni.

Spoločnosť Medela nebude využívať zariadenia zdravotníckych systémov na vystavovanie skladovacích fliaš zostavených s cumlíkmi.

Spoločnosť Medela oznámi inštitúcii, ku ktorej je zdravotnícky pracovník, ktorý je príjemcom, pridružený, všetky príspevky poskytnuté na štipendiá, študijné cesty, výskumné granty, účasť na odborných konferenciách a pod. alebo v ich mene a zabezpečí, aby príjemca poskytol obdobné oznámenia.

Spoločnosť Medela ďalej dodržiava svoj záväzok dodržiavať Medzinárodný kódex pre uvádzanie náhrad materského mlieka na trh tým, že sa zdrží poskytovania dojčenských fliaš a cumlíkov v prípadoch prírodných katastrof alebo iných mimoriadnych udalostí, pričom uprednostňuje propagáciu a podporu dojčenia pre zdravie a blaho dojčiat a matiek na celom svete.

Pokiaľ si všimnete akýkoľvek nesúlad s marketingovými pokynmi spoločnosti Medela, kontaktujte nás prosím prostredníctvom tohto e-mailu: marketingguidelines@medela.com.