Náš záväzok týkajúci sa dojčenia a ciele Kódexu WHO

Každé dieťa si zaslúži ten najlepší štart do života

Materské mlieko nie je len kľúčom k dobrému štartu do života, ale zároveň je zdrojom obrovského množstva pozitívnych výhod, ktoré nás sprevádzajú po celý život. Dojčenie je zásadnou nutnosťou pre zdravie celej populácie, je tiež jedným z najúčinnejších preventívnych zdravotných opatrení pre deti i matky, a to bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta žijú. WHO a UNICEF odporúčajú výlučné dojčenie po dobu šiestich mesiacov. 

Spoločnosť Medela toto odporúčanie plne podporuje. V roku 1981 prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie Medzinárodný kódex WHO pre uvádzanie náhrad materského mlieka na trh, a to ako odporúčanie. Pod pojmom "Kódex" sa rozumie súbor odporúčaní navrhnutých pre reguláciu uvádzania náhrad materského mlieka, fliaš a gumených cumlíkov na trh. Podporuje bezpečnú a primeranú výživu dojčiat tým, že chráni a propaguje dojčenie.

Záväzok k dojčeniu už od roku 1961

Od založenia spoločnosti Medela v roku 1961 bola podpora dojčiacich matiek jadrom všetkého, čo vo firme robíme. Náš zakladateľ Olle Larsson urobil z tohto záväzku stredobod poslania firmy, keď v roku 1981 spísal sľub spoločnosti na podporu dojčenia:

"Sľubujeme svoju oddanosť dojčeniu ako najlepšej forme výživy pre dojčatá i ich rodiny. Ďalej sa zaväzujeme, že naše doplnkové výrobky pre dojčenie a literatúra nebudú nikdy použité na to, aby ovplyvňovali matky k prechodu z dojčenia na dojčenskú výživu. Ani propagačná literatúra a príslušenstvo pre dojčenie nesmie byť žiadnym spôsobom použité na propagáciu náhradnej dojčenskej mliečnej výživy."

To isté platí aj dnes. Približne 1 800 našich zamestnancov po celom svete ctí a dodržiava naše nasledujúce vyhlásenie: „Sme tu preto, aby sme prostredníctvom celoživotných výhod materského mlieka zlepšili zdravie matiek a detí," a tiež naše poslanie a sľub značky, „Byť popredným svetovým partnerom a obhajcom materského mlieka."

V súlade s týmto poslaním zaujímame holistický prístup, ktorý sa usiluje o nasledovné:

  • Prostredníctvom vedy a výskumu lepšie porozumieť ľudskej laktácii
  • Celosvetová lepšia podpora zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom vzdelávania
  • Prostredníctvom vzdelávania a služieb podporovať matky vo všetkých fázach procesu dojčenia
  • Poskytovanie najlepších výrobkov pre odsávanie materského mlieka a kŕmenie.

Dávame matkám podporu, ktorú naliehavo potrebujú

Počas posledných 50 rokov sme detailne pochopili, akú cestu musia matky počas dojčenia absolvovať a akým praktickým problémom a výzvam sú vystavené, a ako to môže viesť už v samotnom začiatku procesu dojčenia k výraznému poklesu počtu dojčiacich matiek. Z tohto dôvodu poskytujeme škálu riešení - od výrobkov a služieb až po včasné oslovenie matiek s ponukou vzdelávania a podpory - až k pomoci, ako bezproblémovo začleniť dojčenie do ich bežného života.

Medela sa zaslúžila o to, aby sa do popredia záujmu dostalo odsávanie materského mlieka. Ide však o oveľa viac než len odsávačky materského mlieka, pretože ponúkame kompletný systém podpory dojčenia, vrátane špeciálnej fľaše (SNS): fľaša pre deti so špeciálnymi potrebami alebo enterálny systém pre kŕmenie, ktorý pomáha slabším a chorým deťom prijímať materské mlieko.

Pre rodiny, ktoré sa spoliehajú na odsávačky, sú tieto produkty dôležitou súčasťou plánu dojčenia. A tiež fľaše a cumlíky sú teda nevyhnutnou súčasťou celého systému.

A preto, aby sme plne matky podporili ponukou kompletného riešenia, budeme aj naďalej v našej rade Essentials ponúkať fľaše a cumlíky na materské mlieko. Ako spoločnosť zameraná na výskum poskytujeme informácie založené na výsledkoch výskumu o tom, ako správne používať fľaštičky a cumlíky, rovnako ako odsávačky a ďalšie ponúkané výrobky. Pretože investujeme do vývoja praktík, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch, sme prepojení s výskumnými pracovníkmi, zdravotníkov, matkami, rodinami a lekármi po celom svete, ktorí robia všetko, čo môžu, aby pomohli matkám dojčiť a deťom piť materské mlieko svojich mamičiek.

Náš záväzok dodržiavať odporúčania WHO týkajúce sa dojčenia a ciele Kódexu WHO

Medzi komerčnými spoločnosťami sme jedným z najväčších priaznivcov dojčenia a bezvýhradne a úprimne podporujeme odporúčania WHO týkajúce sa dojčenia. Okrem toho sme plne oddaní cieľom Kódexu WHO. Neustále a rozhodne podporujeme matky, deti a celé rodiny na ich ceste dojčením a rezolútne sa vyhýbame propagácii náhrad materského mlieka.

Nové marketingové smernice

Okrem toho sme pripravili nové marketingové smernice pre materiály, ktoré sa zaoberajú kŕmením dojčiat (fľaštičky a cumlíky). Naším cieľom je:

  • Posilniť svoju podporu odporúčaní WHO ohľadom dojčenia prostredníctvom zodpovedajúcej a ľahko rozpoznateľnej ikony s odkazom na webovú stránku s podrobnými informáciami pre zákazníkov.
  • Zabezpečiť, aby v žiadnom z marketingových materiálov zaoberajúcich sa kŕmením z fliaš a cumlíkov nedochádzalo k idealizácii kŕmenia fľašou. To znamená, že:
  1. nebudeme robiť žiadne vyhlásenia, ktoré by naznačovali podobnosť s dojčením 
  2. na materiáloch súvisiacich so cumlíkmi a fľaštičkami nebudú kojenci pijúci z fľaštičiek
  3. fľaštičky na skladovanie materského mlieka budú zobrazované v súvislosti s odsávaním.

Podrobné pokyny, ktoré jasne vyjadrujú náš záväzok voči dojčiacim matkám a poskytujú rámec pre naše komunikačné aktivity, si prečítajte na našich webových stránkach.

Aj naďalej sa budeme riadiť svojím vyhlásením a propagáciou celoživotných výhod spojených s dojčením a materským mliekom a budeme usilovať o lepšie zdravie mamičiek aj ich detí a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme im umožnili dojčiť svoje deti čo najdlhšie.

Baar, Švajčiarsko, 26. marca 2020

Náš záväzok týkajúci sa dojčenia a ciele Kódexu WHO
 

Michael Larsson, prezident a delegát správnej rady

Annette Brüls, generálna riaditeľka Medela AG