Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.medela.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.medela.sk. Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu,  t.j. predávajúceho, ktorým je firma DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, IČO: 50128612, DIČ: 4120034039, IČ DPH: SK4120034039, sídlo: Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, zapísaná v obchodnom registri Trnava, oddiel: Po, vložka číslo: 10324/T, ktorá pôsobí pod zahraničným subjektom DN FORMED Brno s.r.o., IČ: 46982604 DIČ: CZ46982604 , sídlo: Hudcova 76a, 612 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8289 (ďalej len „predávajúci“).

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Základné ustanovenia

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ)  -  je firma DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, IČO: 50128612, DIČ: 4120034039, IČ DPH: SK4120034039, sídlo: Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, zapísaná v obchodnom registri Trnava, oddiel: Po, vložka číslo: 10324/T, ktorá pôsobí pod zahraničným subjektom DN FORMED Brno s.r.o., IČ: 46982604 DIČ: CZ46982604 , sídlo: Hudcova 76a, 612 00, Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8289. Predávajúci je platcom DPH. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.medela.sk Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu. Písomné prílohy - dodací list,  faktúra, štítok s informáciami o zásielke. Celková kúpna cena - vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších služieb.

Kontaktné údaje (v pracovné dni 08:00 – 15:00)

Mobilný telefón: +421 948 056 381

IBAN: SK4975000000004022746207

WIFT: CEKOSKBX

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zoznam produktov na stránkach www.medela.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.

Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.medela.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Aby objednávka v elektronickom obchode www.medela.sk bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti:

-Identifikácia predávajúceho

-Identifikácia kupujúceho (Fakturačná adresa)– meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo (v prípade, že kupujúci tieto údaje vyplnil pri registrácii do elektronického obchodu www.medela.sk, údaje sú v prihlásenom stave od fakturačnej).

-kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho)

-vybraný spôsob platby,

-vybraný spôsob dodania tovaru,

automaticky predvyplnené.)

-Doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a e-mail (v prípade, že dodacia adresa sa líši).

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne informovaný o nedostupnosti objednaného produktu.

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.

 

III. Stornovanie objednávky

Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia predávajúcim.  Kupujúci má ďalej podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci má taktiež právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

IV. Cena a charakteristika tovaru

Ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých výrobkov a v objednávke.
Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane DPH 20%.
Názov tovaru a jeho hlavné charakteristiky sú uvedené na stránkach jednotlivých produktov.

V. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 24-48 hodín od potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku, formulár vratky nepoužitého tovaru do 14 dní.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike službou PPL. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa výšky objednávky. Viď sekcia „Spôsoby a ceny doručenia".

VI. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii Reklamácie.

VII. Akčný tovar

Pri tovare označenom titulkom akcia, novinka alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

VIII. Predaj a platba za tovar

Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky je uskutočnené buď osobne na prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste predania tovaru (prostredníctvom zmluvnej špedičnej spoločnosti), platobnou kartou na e-shope, platobnou bránou na e-shope.

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len „Subjekt údajov“) o tom, že:

Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z vadného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, počas ktorej je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretej zeme, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak je presvedčený, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

X. Záverečné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané medzi spoločnosťou DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, sídlo centrály: Hudcova 76a, 612 48 Brno a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnicka. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika IČO: 50128612, IČ DPH: SK4120034039, sídlo centrály: Hudcova 76a, 612 48 Brno, vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť.

Zľavové kupóny nie je možné spájať. V jednej objednávke je možné uplatniť iba jeden kupón.

Platné od 1. 3. 2018