Dňa 26.6.2024 bude prevádzka našej spoločnosti úplne uzavretá z dôvodu konania inventúry. V tento deň nebude prebiehať expedícia objednávok. Ďakujeme za pochopenie. Tím Medela

Všeobecné podmienky súťaže

Obecná pravidla soutěže pořádaných společností DN FORMED Brno s.r.o.

 1. Organizátor soutěže
 1. Organizátorem soutěže je DN FORMED Brno s.r.o., IČ 46982604, se sídlem Hudcova 76a, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8289 (dále jen „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“). Organizátor je provozovatelem e-shopu a stránek www.medela.czwww.medela.skwww.momcare.cz, www.momcare.skwww.minikoioi.czwww.minikoioi.skwww.babypatent.cz a www.babypatent.sk.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby - starší 18 let, kteří odpoví způsobem stanoveným pro danou soutěž na soutěžní otázku resp. splní soutěžní úkol.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spolupořadateli. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 občanského zákoníku, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob.
 4. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla, včetně těchto obecných pravidel a pokyny organizátora.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.
 6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zpráv, emailů či korespondence.
 1. Osobnostní práva a ochrana osobníchúdajů
 1. Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k použití písemných záznamů účastníka a jeho projevů včetně projevů osobní povahy a poskytuje organizátorovi právo k použití těchto záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů (podle způsobu registrace) v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže. V případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník soutěže bydliště, dává účastník soutěže organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. Tento souhlas může být kdykoli odvolán písemným sdělením, zaslaným doporučenou poštou do sídla organizátora soutěže.
 2. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním soutěžní SMS, emailu, dopisu, fotky (případně účastí v soutěži prostřednictvím facebookového profilu společnosti) výslovný souhlas s tím, aby organizátor i spolupořadatel účastníkem poskytnuté osobní údaje (tj. mobilní telefonní číslo, e-mail, jméno, příjmení, adresu) zpracoval ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Tento souhlas může být kdykoli odvolán písemným sdělením, zaslaným do sídla organizátora soutěže nebo způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních.

III. Mechanismus soutěží

 1. Každá soutěž bude vyhlášena (zveřejněna) ve na webu/sociálních sítích (FB, IG), s tím, že podmínky účasti v soutěži budou uvedeny na webu organizátora. Součástí vyhlášení bude obvykle specifikace soutěžního úkolu, uvedení způsobu, jak na soutěžní úkol odpovědět a charakteristika cen. Odpovědi na soutěžní otázky budou zasílány účastníky formou určenou organizátorem, obvykle v emailem nebo poštou na email a adresu určené organizátorem, případně prostřednictvím facebookového profilu organizára.
 2. Organizátor soutěže stanoví výherce a to způsobem odpovídajícím vyhlášenému způsobu výběru a charakteru soutěže; u dovednostních soutěží rozhodne o výběru osoba (osoby) určená organizátorem, u soutěží, u nichž bude rozhodovat rychlost, rychlost doručení odpovědi a u soutěží znalostních správná odpověď či to, která odpověď bude nejbližší správnému výsledku (v případě vícero správných odpovědí rozhodne se o výherci rozhodne způsobem určeným organizátorem soutěže). Organizátor má právo vybrat výherce náhodným způsobem pokud to vyžaduje charakter soutěže či marketingové akce. Je-li soutěžním úkolem vytvoření sloganu nebo zaslání příběhu, či jiný výsledek tvůrčí duševní činnosti účastníka, musí se jednat o původní výsledek činnosti účastníka a účastník poskytuje jejich odesláním organizátorovi soutěže licenci k jejich užití pro potřeby organizátora ke všem způsobům užití, pro celosvětové území a na dobu trvání autorských majetkových práv. Účastník soutěže dále dává organizátorovi svůj výslovný souhlas s tím, aby organizátor mohl právo výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě podle volby organizátora, dílo zveřejnil, provedl jeho úpravy, zpracoval jej (včetně překladu), spojil s jiným dílem, či objektem neautorského charakteru, zařadil jej do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl takové dílo na veřejnost pod svým jménem. Organizátor není povinen licenci využít ani hradit žádnou dodatečnou odměnu.
 1. Výhry a jejichpředání

 1. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré (zejména daňové) povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním odměny, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak.
 2. Termín a místo převzetí výher budou výhercům oznámeny vždy nejpozději do 1 měsíce od data, do kdy mohou být zasílány odpovědi na soutěžní otázku.
 3. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže namísto výhry nárokovat plnění v penězích. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
 5. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené.
 6. Soutěžící ztrácí nárok na výhru jejím nepřevzetím ve lhůtě k tomu určené.
 1. Vyloučení účastníkaze soutěže
 1. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel či jinak poruší tato pravidla nebo nesdělí organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci nebo nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat.
 2. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru. Vyloučí- li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka soutěže.
 1. Společnáustanovení
 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno.
 2. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 4. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto organizátor všechny účastníky informujeme o těchto jejich zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

V Brně dne 15. 7. 2018

Bc. Jiří Bartoněk
jednatel