Reklámacie a vrátenie tovaru

Ak Vami zakúpený tovar vykazuje vadu, alebo s objednávkou nie je čokoľvek v poriadku, prosím, čo najskôr nás telefonicky kontaktujte. Budeme sa snažiť s Vami situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k Vašej spokojnosti.

Výhradné právo na posúdenie a vybavenie reklamácie produktov Medela (ďalej len tovar alebo odsávačky) má len autorizované servisné stredisko DN FORMED Brno s.r.o. Nežiadajte, prosím, túto službu v lekárňach a predajniach.

Reklamácie

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

Adresa pre podávanie reklamácií:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 487/76a

612 00 Brno, ČR

+421 948 056 381

 

Pred uplatnením reklamácie tovaru

Skontrolujte podľa návodu na použitie, či postupujete pri použití tovaru správne a máte všetky súčasti tovaru správne zostavené a či nie sú poškodené.

Pri zníženom výkone odsávačky môžete skúsiť prečistiť motorček. Návod na toto prečistenie nájdete na stránkach www.medela.sk pri danom type odsávačky, v článku "Znížený výkon". Pri prečistení motorček nerozoberajte, postupujte podľa návodu. V prípade zjavného zásahu do motorčeka nebude reklamácia uznaná.

TIP - v prípade, že je nutné odsávačku zaslať k nám na servis, odporúčame kontaktovať rentálnu stanicu v okolí bydliska a zapožičať si nemocničnú odsávačku Symphony za poplatok.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Postup reklamácie

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

Priebeh reklamácie tovaru

Vo väčšine prípadov dokážeme i po telefóne na základe Vašich informácií zistiť pravdepodobnú závadu a urýchlene tak vyriešiť vzniknutý problém. Zaslaním náhradného dielu obratom tak môže byť reklamácia vyriešena už do 24-48 hodín. V prípade vážnejšej závady je nutné tovar zaslať na posúdenie do autorizovaného servisného strediska DN FORMED Brno s.r.o.

Reklamácie uskutočňujeme v skrátenej dobe do 5 pracovných dní vrátane odoslania tovaru späť.

 

Odoslanie tovaru na reklamáciu

1. Pri reklamácii je nutné tovar riadne očistiť a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Nedostatočne vyčistený alebo znečistený tovar nemusí byť prijatý k reklamácii!

2. Zašlite, prosím, kompletnú odsávačku (prsný nadstavec, konektor, ventil vrátane membránky, hadicu, motor, adaptér). Prečo? Znížený výkon odsávačky môže mať inú príčinu ako je závada motorku, ktorá nemusí byť na prvý pohľad zrejmá. Ak budeme mať pri reklamácii kompletnú odsávačku, lepšie odhalíme príčinu závady a odporučíme, ako predísť ďalším problémom.

3. K reklamovanej odsávačke priložte list, v ktorom popíšte závadu, ktorú reklamujete a kedy sa závada najčastejšie prejavuje (napr. u elektrických odsávačiek iba pri použití adaptéra alebo iba pri použití batérií). Prosíme tiež o uvedenie informácie, ako často odsávate (vôbec nedojčím - iba odsávam, odsávam niekoľkokrát denne, odsávam iba občas...). Pripíšte, či ste motorček skúšali čistiť alebo nie. Prečo? Tieto informácie tiež pomôžu pri posudzovaní reklamácie. Pokiaľ závada nie je pri reklamácii popísaná, je nutné Vás najskôr kontaktovať, čím sa celá reklamácia zdrží.

4. Uveďte prosím celú adresu vrátane telefonického kontaktu. Prečo? Telefonický kontakt môže tiež urýchliť reklamáciu – niekedy je potrebné na popis závady doplniť ďalšie informácie o používaní odsávačky a prejavoch vady. V prípadoch, keď je odsávačka už po záruke, konzultujeme telefonicky výmenu náhradných dielov, ktoré budú hradené.

5. Priložte prosím kópiu nákupného dokladu. Pokiaľ už doklad nemáte, kontaktujte nás najskôr telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho medela.sk o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na medela@medela.sk . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

Uvedomte si prosím, že zákonom stanovená doba pre uplatnenie práva z vady a životnosť produktu sú rôzne pojmy. Životnosť produktu je daná spôsobom a intenzitou používania, čo znamená, že pri intenzívnom používaní dôjde k opotrebeniu produktu oveľa skôr ako za 24 mesiacov, bez toho, aby vzniklo spotrebiteľovi právo z vady.

Pozáručný servis

V prípade, že vlastníte tovar, ktorý už nie je v záruke a potrebujete ho skontrolovať alebo zaslať na servis, poskytujeme aj pozáručný servis. Pozáručný servis je spoplatnený čiastkou 14 € vr. DPH + poštovné + úhrada poškodených náhradných dielov, ktoré budú vymenené. O výmene náhradných dielov zákazníka vždy vopred informujeme.

 

Vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť prostredníctvom akéhokoľvek prepravcu.

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa zákona č. 102/2014 Z. z., § 7 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

DN FORMED Brno s.r.o. má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, ako sú napríklad náklady na poškodený obal aj cez to, že obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Pre dodržanie 14 dennej lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty.

Ku vrátenému tovaru vždy priložte dokument, ktorý potvrdí, u ktorého predajcu ste tovar zakúpili. Uľahčí nám to identifikáciu daného tovaru a urýchli vybavenie požiadavky.

Aký tovar sa nedá vrátiť vôbec?

Podľa písmena e), odseku č. 6, §7, zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy podľa ods. č. 6 citovaného zákona, ak ide o dodávku tovaru, ktorý podlieha opotrebovaniu.

Vysvetlenie k vyššie uvedenému: Ak sú tovarom predmety prichádzajúce do styku s potravinami a nápojmi, tak sú už prvom použití kontaminované a teda je z hygienických dôvodov nesmieme ponúknuť k ďalšiemu predaju. Tzn. iba nepoužitý tovar je možné vrátiť späť s nárokom vrátenia peňazí.

Zákazník obdrží späť peniaze najneskôr do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný na našej prevádzke za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za deň uschovanie (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných).

Je možné tovar vymeniť za iný bez finančného vysporiadania?

Zakúpený tovar je z technického hľadiska možné len vrátiť a za tovar zákazník obdrží naspäť peniaze. Pokiaľ si zákazník želá objednať napríklad inú veľkosť alebo sa rozhodne pre iný tovar, jeho prianie vybavíme formou novej objednávky. V tomto prípade ale zákazník musí počítať s opätovnou úhradou poštovného.

Pri vrátení tovaru nesie všetky náklady na dopravu zákazník.

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o. zodpovedá iba za reklamácie produktov zakúpených u autorizovaných predajcov.

 

Vzorové formuláre na stiahnutie

Formulár je na stiahnutie tu: Formulár pre reklamáciu tovaru

Formulár je na stiahnutie tu: Formulár pre vrátenie tovaru

 

Platné od 1. 3. 2018